קואופ – השופט חייב את מרק טל בהוצאות משפט ודחה את בקשתו